Gjeldssanering

  • Gjeldssanering betyr sletting av hele eller deler av din gjeld.
  • Det betyr forhandlinger med kreditorer som banker, finansinstitusjoner, inkassobyråer eller offentlige etater.

Hvordan oppnå gjeldssanering

  • Når kreditor mener det er lite sannsynlig at skyldneren kan innfri lånet i overskuelig fremtid.
  • Kreditor kan være villig til å motta et kontantbeløp i dag og ettergi gjeld.
  • Gjelden som søkes slettet eller redusert må være eldre enn ca 3 år.


Ta kontakt med oss som er profesjonell part.
Vår forhandlingskunnskap og innsikt vil kunne gi deg et mye bedre resultat enn om du forhandler alene.

Innhold