Tvangssalg

 • Ved tvangssalg er det domstolen og ikke eieren som står for salget av boligen
 • Tvangssalg skyldes at eieren ikke greier å betjene gjelden sin.
 • Eiendommen selges etter begjæring fra en eller flere kreditorer med pant i eiendommen fordi eieren har misligholdt pantegjelden.
 • En kreditor kan begjære tvangssalg av eiendom når det foreligger tvangskraftig tvangsgrunnlag (f.eks utlegg, pantobligasjon og legal pant)

Tvangssalg og saksgang

 • Domstolen forelegger begjæringen om tvangssalg for saksøkte
 • Frist for å komme med bemerkninger er 1 måned
 • Domstolen tar stilling til tvisten på grunnlag av skriftlig informasjon
 • Begjæring om tvangssalg avgjøres ved beslutning
 • Begjæringen kan trekkes hvis saksøkte innfrir kravet eller betaler en viss sum og deretter inngår avtale med kreditor.
 • Salget skjer ved bruk av medhjelper (eiendomsmegler eller advokat)

Er tvangssalget besluttet? Det er ikke for sent!

 • Ved å få på plass en refinansiering av dine lån kan tvangssalget stoppes.
 • Vi går i dialog med domstol, medhjelper og kreditor.
 • Vår kompetanse og mulighet til å se på løsninger kan hindre at din bolig blir tvangssolgt.

Kontakt oss og vi kan bidra til å finne en løsning før din bolig blir tvangssolgt!

Innhold